THƠ NỖI LÒNG. NGỌC THANH


       Nỗi Lòng

          Ngọc Thanh

 Tri kỷ hằng mong chẳng thiết chồng
 Mỹ nhân hương tỏa ấm sầu Đông
 Liểu trêu ong bướm hờn duyên kiếp

 Tùng cợt trúc mai đượm má hồng

 Hoa đã đúng kỳ khai  nở nhuỵ

 Đò đầy đến lượt tách sang sông
 Nhắn người Quân tử còn trăm hướng
 Chớ để Đài chương thắc thẻo lòng
           Thu 2007