THO; HOÀNG HẠC LÂU. THI THẦN THÔI HIỆU.


 Hoàng Hạc Lâu.

         Của

   Thi Thần Thôi Hiệu.

 Tích nhân dĩ thừa Hoàng hạc khứ.
 Thử địa không dư Hoàng hạc lâu
 Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
 Bạch vân thiên tải không du du
 Tỉnh xuyên lịch lịch Hán Dương thụ
 Phương thảo thê thê anh vũ châu
 Nhật mộ hương quan hà xứ thị
 Yên ba giang thượng sử nhân sầu.

   Dịch chuyển lục bát.

      Ngọc Thanh.

       Nhớ người xưa cởi Hạc bay
 Bỏ trơ lầu vắng cỏ vây bộn bề
     Chim Hoàng hạc mãi không về
 Ngắm vầng mây trắng ảo nề tâm tư
     Sông Hán Dương lặng lẻ chờ
 Trên cành Anh Vũ ngẩn ngơ giọng buồn
    Đường Quê hỏi màng sương buông
Vì đâu ta trải lưng sông giấc sầu