THƠ; QUÁN CẠNH CHÙA. UT ĐẬU

Quán Cạnh Chùa.

UT Đậu.

Có quán ca phê sát cạnh chùa.
Muốn qua ngặt nỗi sợ quan vua.
Vườn hồng chín đỏ còn hương nhuỵ.
Hay đã nhạt phải ngọn gió lùa?
Lối cũ động đào chờ rướt tục.
Vườn xưa mộng cũ có người mua!
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn hồn du tử
Có quán cà phê sát cạnh chùa.
Bài Hoạ.
Chùa cạnh quán.

Ngọc Hiền

Lẽ đâu tu sỹ bỏ rơi chùa?
Sang quán cà phê dưới trướng vua?
Chuông mõ không lo lo gió chướng.?
Kệ kinh chẳng nhớ nhớ trăng lùa?
Vườn hồng khép ngỏ trêu ngày tháng!
Mặc khách mở lời gợi bán mua.
Thiết nghĩ Tăng nhân đùa giỏi thật!!
Lẽ đâu tu sỹ bỏ rơi chùa?