THƠ; HỌA NGỘ NHẬN CỦA NGỌC THANH. ĐƠN CÔI TỬ.


       Ngộ Nhận!!!
                  ĐCT
                   cảm hoạ.

 Ta tưởng nhầm ta bậc trí hiền.
 Ung dung nâng vạt các nàng tiên.
 Ngửa tay khắp chốn ban ân huệ
 Úp mặt một vùng cuộc sống hiên...
 Đồ trận chưa trao thầy vội chết.
 binh thư chữa thạo quả không yên!.
 Hảo phùng cao thủ so cao hạ.
 Mới biết mình non kém tận biên./
 .