THƠ; TẬP TRUNG NĂNG LỰC ĐẢM BẢO THÀNH CÔNG. SONG NGỌC..KHOÁN THỦ THỂ.


       Tập Trung năng Lực .
           Đảm Bảo Thành Công
.

            
Song Ngọc.

 Tập kết tinh hoa của Tổ Tông.
 Trung kiên đặc tính giống Tiên Rồng
 Năng vun bón trổ bông ra quả.
 Lực hợp quần dời núi lấp sông.
 Đảm lược đăng quang khi hiệp sức.
 Bảo toàn sự nghiệp nếu chung lòng.
 Thành tâm nhất trí chen vai gánh.

 Công tác vá Trời mới dám mong.
  Thân tặng nhà thơ Sĩ Trung.
   Nhân ngày 6.11 .2010 ra mắt CLB.
         Tao Đàn Phương Nam