THƠ; LÀM VƯỜN. SONG NGOC. thơ mời hoạ

 

 Thơ mời hoạ.

         Làm Vườn.

              Song Ngọc.

 Làm vườn muốn hưởng quả thơm ngon.

 Kỷ thuật trồng cây phải giữ tròn.

 Diệt cỏ trừ sâu gìn giống tốt.

 Vun phân tưới nước dưỡng mầm non.

 Ngăn phường đạo tặc lăm le phá.

 Bảo vệ chồi xanh vẫn mãi còn.

 Trái ngọt hương đưa trùm khắp chốn

 Lá hoa biên biếc góc vườn con.