THƠ; CẢM VỊNH QUỲNH HOA. NGỌC THANH

 

   Quỳnh Hoa Cảm Vịnh.

      Ngọc Thanh.

Từ trong sâu thẳm của Quỳnh hoa

Tình tuyệt "phàm phu" quyết chẳng thà!

Tàn héo một thời trinh bạch rạng

Trắng trong trọn tiết  sáng gương nga!

Vườn Tiên in dấu đời thanh khiết.

Quán tục chưa phai sắc đậm đà

Huyền diệu hương đưa dìu dịu thoảng.

Ngất ngây hồn khách dưới Trăng ngà